top of page

Profil

Join date: 26. Mai 2023

Info

دانلود موزیک همچنین می تواند به بهبود عملکرد شناختی کمک کند. مطالعات نشان داده است که گوش دادن به دوش تفنگ دارمه کلاش می تواند حافظه، تمرکز و توجه را بهبود بخشد. همچنین نشان داده شده است که موزیک باعث بهبود عملکرد تحصیلی در دانش آموزان می شود.