top of page

Profil

Join date: 21. März 2022

Info

MANG CAP VA PHU KIEN

Ban la chu so huu cua cac toa nha cao tang chung cu dai dien cac khu cong nghiep can lap rap duong day co mang cap Ban co nhu cau mua mang cap va phu kien nhung chua tim duoc nha cung cap uy tin va muc gia tuong doi de chiu so voi thi truong Hay tham khao bai viet duoi day de co duoc su lua chon toi uu

Dac diem cua mang cap va phu kien

Mang cap con co ten goi khac la mang dien hop cap … duoc san xuat bang vat lieu kim loai duc san tao thanh hinh mang Chung co chuc nang chua dan duong day cap dien hoac cap mang lam he thong do hoac lap dat mot so loai day

Mang cap va phu kien duoc lam tu nhieu chat lieu nhu hop kim nhom composite tich hop nhieu tinh nang ton den ma kem hoac son tinh dien thep son tinh dien hoac ma kem khong gi bat chap moi thoi tiet va an toan trong qua trinh su dung inox 201 304 ton ma kem nhung nong

Moi nha san xuat se quy dinh kich thuoc mang cap va phu kien khac nhau Nhung kich thuoc tieu chuan thong thuong la chieu dai 2 4m 2 5 m 3 0m; chieu rong 50 ÷ 700 mm; chieu cao 30 ÷ 200 mm; Do day co nhieu loai kich thuoc 0 8mm 1 0mm 1 2mm 1 5mm 2 0mm 2 5mm Mau sac cung duoc nha san xuat luu y va da da dang nhu mau trang xam cam hoac giu nguyen goc mau cua vat lieu dap ung nhu cau cua nhieu khach hang

Mang cap va mot so phu kien mang cap

Mang cap phan lon duoc su dung trong cac toa nha chung cu khu cong nghiep Day la nhung noi tap trung dong dan va co hoat dong san xuat dien ra lien tuc Viec thiet ke va lap rap mang cap chua thuc su duoc cac ky su tai Viet Nam lua chon do it co kinh nghiem trong viec thiet ke va lap dat Mat khac co ve nhu viec thiet ke lap dat va bao duong mang cap va phu kien se gay ton thoi gian phat sinh chi phi nen chu dau tu thuong bo qua cong doan nay

Nhung cong dung uu viet cua mang cap va phu kien

Dam bao an toan ve tinh mang tai san va hoat dong san xuat

Doi voi cac khu cong nghiep khu chung cu su co ve dien thuong xuyen dien ra do cuong do hoat dong cua cac thiet bi may moc cao Chi can mot so say nho cung co the gay ra hau qua lon ton that hang trieu do va anh huong den tien do giao hang cho doi tac Do vay rat can mot he thong mang cap chat luong de dam bao an toan cho tinh mang tai san hoat dong cong nghiep cung nhu han che thap nhat rui ro den tu viec chay no duong day va tac dong cua moi truong ben ngoai

Thuan tien cho qua trinh sua chua bao duong khac phuc su co

Viec lap dat he thong mang cap se giup nguoi su dung an tam va tin tuong trong qua trinh su dung Ben canh do mang cap va phu kien se ho tro qua trinh sua chua bao duong thay the day cap duoc de dang Qua trinh khac phuc su co tro nen nhanh chong tien loi hon rat nhieu so voi viec khong su dung mang cap va phu kien nhu truoc day

Mang cap son tinh dien

Khach hang co nhu cau tim hieu va mua mang cap kem phu kien hay lien he voi chung toi theo dia chi

CONG TY PHUC LONG INTECH

Dia chi KCN Ngoc Liep Thi Tran Quoc Oai Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Hotline 0987 565 323 0987 30 33 30

Email phuclongintech@gmail com